Bakoma Premium Jogurt z truskawkami 140 g

Indeks: 5900197026478
1,69 zł
12,07 zł /kg
Bakoma powstał,a w 1989 roku i zaliczana jest do najwię,kszego producenta produktó,w nabiał,owych. Odką,d Polska weszł,a do Unii Europejskiej, wyroby tej firmy przekroczył,y granice Polski i znalazł,y swoich odbiorcó,w takż,e u naszych są,siadó,w. Już, wielu konsumentó,w docenił,o odpowiednio skomponowany i wyselekcjonowany zestaw kultur bakterii, dojrzał,e, soczyste owoce oraz najwyż,szej jakoś,ci mleko, z jakiego powstają, jogurty - to wszystko sprawia, ż,e produkty tej marki są, smaczne i wyją,tkowe pod każ,dym, moż,liwym wzglę,dem. Przykł,adem jest jogurt truskawkowy Premium Gold o mocno truskawkowym smaku.