Bakoma Premium Jogurt z brzoskwiniami i marakują 140 g

Indeks: 5900197026461
1,69 zł
12,07 zł /kg
Co czyni jogurt Premium Gold tak wyją,tkowym? To oczywiś,cie zastą,pienie biał,ego, kalorycznego cukru wył,ą,cznie tym pochodzenia naturalnego. Sł,odki smak zawdzię,cza się, winogronom i jabł,uszkom, bez dodatku ż,adnych substancji sł,odzą,cych. Poł,ą,czenie brzoskwiń,i marakuji stanowi oryginalne rozwią,zanie. Ten jogurt to prawdziwa poezja smaku w każ,dej ł,yż,eczce. A przekonał, się, o tym każ,dy, kto choć, raz jego spró,bował,. Kochają, go wszyscy - dzieci i doroś,li. Doskonał,y jako pomysł, na drugie ś,niadanie lub przeką,ska mię,dzy posił,kami.